ایمپلنتولوژیست

دکتر علیرضا رضایی
دکتر علیرضا رضایی

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

علیرضا پرهیز
دکتر علیرضا پرهیز
دکتر غلامعلی زاده
Dr. ali Gholamali Zadeh
دکتر سمیعی
Dr. mehdi Samiee
دکتر دل آرام
Dr. mohammadreza Del Aram

09127313115

سمنان
سمنان

09156034836

مشهد
مشهد

09123666988

یزد
یزد

09183802543

کردستان
کردستان

09174292347

هرمزگان
هرمزگان