دکتر غلامعلی زاده
Dr. ali Gholamali Zadeh
دکتر سمیعی
Dr. mehdi Samiee
دکتر دل آرام
Dr. mohammadreza Del Aram
دین پرور
Dr. mohammad amin Dinparvar
دکتر باریکانی
Dr. hamidreza Barikani
دکتر هنگامه درخشان
Dr.hengame Derakhshan
دکتر خدا بخشی
Dr. mohammad Khodabakhshi