ZRGEN

  (Ti base) ZRGENبه عنوان فصل مشترک اباتمنت از جنس زیرکونیا  و روکش های پیچ شونده می باشد.
درمواردی که فضای اکلوزالی خیلی کم است استفاده از ZRGEN ها کار ساز می شود.
این اباتمنت به دلیل حفظ زیبایی بیشتر و حذف مشکلات سمان طرفدار زیادی دارد

ادامه مطلب